Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Agrii Polska Sp. z o.o. za rok podatkowy od 01.08.2020 do 31.07.2021

 

Wprowadzenie

Użyte skróty

Agrii/Spółka/Podatnik - Agrii Polska Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Obornicka 233 60-650 Poznań, NIP: 5251551964

Grupa Origin- Międzynarodowa grupa kapitałowa w skład której wchodzi Podatnik

Ustawa o CIT - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Ustawa o VAT - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)

 

Podstawa prawna i cel sporządzenia informacji

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie informacji o strategii podatkowej realizowanej przez Agrii i tym samym stanowi on wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych przez art. 27c ustawy o CIT.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Agrii rozpoczynający się 1 sierpnia 2020 r. a kończący się 31 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy o CIT podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników, o których mowa w ust. 1, dotyczy:

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości; 

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1) informacje o stosowanych przez podatnika:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

3) informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.),

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

  – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

Informacje o realizowanej strategii podatkowej

Informacje ogólne o podmiocie

Agrii Polska (spółka wchodząca w skład grupy Origin) prowadzi dystrybucję środków do produkcji roślinnej – agrochemii, nawozów, materiału siewnego oraz zajmuje się handlem zbożem.

Grupa Origin, w której podmiotem dominującym jest Origin Enterprises PLC świadczy specjalistyczne usługi agronomiczne w gospodarstwach rolnych, sprzedaje środki do produkcji roślinnej, produkuje kwalifikowany materiał siewny oraz nawozy dolistne, świadczy cyfrowe usługi rolnicze monitoringu pól uprawnych oraz dostarcza i doradza w zakresie technologii upraw i materiałów do produkcji.

Strategicznym celem Grupy Origin jest dostarczanie rozwiązań dla rolnictwa, które spełniają rosnące potrzeby wszystkich zainteresowanych stron, zwiększając rentowność producentów w zrównoważony i społecznie odpowiedzialny sposób. Główne założenia tej strategii to:

1/ Skala – uzyskiwanie efektu skali poprzez wolumen, przewagę technologiczną, wymianę informacji wewnątrz grupy.

2/ Koncentracja na docelowych obszarach geograficznych o długoterminowym potencjale wzrostu rynku, w tym wzrostu opartego o stopniową profesjonalizację rolnictwa.

3/ Tworzenie komplementarnych produktów i możliwości dystrybucyjnych.

4/ Koncentracja na rynku i na rozwoju produktu

5/ Dostosowanie do potrzeb i lokalizacja.

6/ Inwestycje w możliwości cyfrowe i agronomiczne w celu promowania zrównoważonych systemów produkcji żywności.

7/ Pozycjonowanie portfela produktowego  i marketing

8/ Utrzymanie wyróżniającej się pozycji specjalisty w dziedzinie technologii upraw.

9/ Optymalizacja pozycji Grupy poprzez zrównoważony portfel biznesowy i dywersyfikację geograficzną.

10/ Dbałość o ludzi i organizację

11/ Stały rozwój ludzi i talentów.

12/ Zdecentralizowana odpowiedzialność i autonomia w realizacji programu rozwoju.

 

Podstawowe cele takie jak zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są istotne w każdym obszarze działalności Spółki również podczas realizacji obowiązków podatkowych.

Propagowane przez Zarząd oraz kierownictwo firmy kultura organizacyjna oraz takie wartości takie jak otwartość, szacunek i zaufanie kształtują postępowanie osób zaangażowanych w realizację i nadzór nad podatkami.

 

Procesy i procedury

Procesy i procedury są to informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

Stworzony system procesów i procedur i ich kontroli w Agrii zapewnia zgodność podejmowanych działań z krajowymi przepisami i terminowość regulowania zobowiązań podatkowych. Proces księgowania oraz raportowania został zorganizowany tak, aby zapewnić zachowanie zgodności podatkowej.

System ten obejmuje planowanie podatkowe, zarządzanie ryzykiem podatkowym, kontrolę oraz inne procesy i procedury regulujące działanie funkcji podatkowej.

 

Orientacja na ryzyko podatkowe

Spółka zachowuje należytą staranność na każdym etapie w odniesieniu do wszystkich procesów, które mogłyby istotnie wpłynąć na przestrzeganie przepisów podatkowych. W przypadku planowania złożonych lub nietypowych transakcji lub zmian legislacyjnych Spółka w celu potwierdzenia skutków podatkowych planowanych działań, korzysta ze szkoleń zewnętrznych doradców, posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie, analizuje orzecznictwo sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Ponadto pracownicy Spółki odpowiedzialni za podatki na bieżąco monitorują przepisy podatkowe i wdrażają odpowiednie modyfikacje procesów w przypadku zmiany przepisów.

W Spółce podejmowane są aktywne działania w celu identyfikacji, zarządzania i monitorowania występujących zagrożeń podatkowych.

W tym celu Spółka korzysta z wielu procesów i procedur takich jak:

-zasady weryfikacji kontrahentów (biała lista, podatnik VAT czynny, rejestry GUS, CEIDG, KRS, VIES, Centralny Rejestr Beneficjentów),

-procedury w podatku VAT (ewidencja korekt faktur, dokumentowanie transakcji WDT, eksport, umożliwiające prawidłowe zastosowanie preferencyjnej stawki VAT),

-procedura identyfikacji schematów podatkowych (MDR),

-procedura dotycząca podatku u źródła WHT (analiza transakcji pod kątem występowania obowiązku podatkowego, umów podwójnego opodatkowania, gromadzenie certyfikatów rezydencji i oświadczeń odbiorców),

-analiza obowiązków w zakresie cen transferowych (TP) w tym obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych,

-weryfikacja faktur do zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

Dodatkowo w Spółce funkcjonują procedury dotyczące dokumentowania zdarzeń gospodarczych, obiegu dokumentów w systemie, uzgodnienia kont oraz szereg innych procedur.

 

Poziom akceptacji ryzyka podatkowego

W zakresie pożądanego poziomu ryzyka podatkowego, które Spółka jest gotowa zaakceptować w ramach swojej działalności, w tym gotowości do podjęcia ryzyka i uwzględnienia pozycji podatkowych, które mogą zostać niezaakceptowane bądź podważone przez administrację skarbową, założeniem jest jego eliminacja lub utrzymanie na najniższym możliwym poziomie.

Agrii nie angażuje się w działania prowadzące do sztucznych struktur podatkowych w celach uzyskania korzyści podatkowych, a podejmowana przez nią aktywność jest zgodna z formą i profilem działalności handlowej i gospodarczej.

Decyzje biznesowe Spółki są podyktowane wyłącznie rozwojem prowadzonej działalności i na każdym etapie znajdują uzasadnienie ekonomiczne.

 

Poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego;

Zarząd Spółki sprawuje ogólny nadzór nad strategicznymi kwestiami podatkowymi dotyczącymi działalności Spółki współpracując w tym zakresie z osobami odpowiedzialnymi w Agrii za realizację obowiązków podatkowych. W szczególności Zarząd Spółki nadzoruje prawidłowość realizacji strategii podatkowej oraz procesu zarządzania w Spółce ryzykiem podatkowym.

                     

Raportowanie, składanie deklaracji, płatności zobowiązań podatkowych

Spółka wypełnia swoje obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składa wszelkie wymagane deklaracje oraz terminowo płaci podatki a także inne należności publicznoprawne. W ramach swojej działalności, osoby odpowiedzialne w Spółce za przygotowanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych korzystają z systemów i narzędzi informatycznych, które wspomagają proces raportowania i minimalizują ryzyko dokonania omyłek i błędów rachunkowych.

                     

Formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej i innymi organami podatkowymi

Spółka nie jest stroną umowy o współdziałanie zawieranej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji, nie korzystała z uprzedniego porozumienia cenowego oraz nie występowała z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczających.

W ramach bieżących kontaktów z organami KAS Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy w celu należytego wywiązania się ze swoich obowiązków.

                     

Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

W roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 Spółka realizowała w zakresie swojej działalności gospodarczej obowiązki podatkowe w obszarze następujących podatków:

1) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);

2) podatku od towarów i usług (VAT);

3) podatku od nieruchomości.

W roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT);

2) podatku u źródła (WHT).

W roku podatkowym za który jest sporządzana strategia Spółka nie zidentyfikowała i nie przekazała Szefowi Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Są to informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka w roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 nie zrealizowała transakcji, które przekraczałaby 5% sumy bilansowej aktywów ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 do 31.07.2020.

Spółka w ramach zawartej umowy gwarancji wzajemnej, stanowiącej element umowy kredytu konsorcjalnego zawartego przez grupę Origin z konsorcjum banków finansujących, gwarantuje spłatę kredytów i pożyczek podmiotom z grupy Origin, a podmioty z grupy Origin na zasadach wzajemności gwarantują spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę. Na dzień 31 lipca 2020 r gwarancja wzajemna została udzielona i otrzymana na kwotę 430.000.000 EUR. Dokumentacja cen transferowych dotycząca tej transakcji wskazuje na ekwiwalentność transakcji i jej neutralny charakter.

 

Działania restrukturyzacyjne

Są to informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

Spółka nie podejmowała ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

 

Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących informacji stawkowych

Spółka w roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Spółka w roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 nie występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

Spółka w roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka w roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

                     

Dokonywanie rozliczeń podatkowych w rajach podatkowych

Są to informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytorium, czy też w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok