Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Agrii Polska Sp. z o.o. za rok podatkowy od 01.08.2021 do 31.07.2022

Wprowadzenie
Użyte skróty
Agrii/Spółka/Podatnik - Agrii Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Obornicka 233 60-650 Poznań, NIP: 5251551964
Grupa Origin - Międzynarodowa grupa kapitałowa w skład której wchodzi Podatnik
Ustawa o CIT - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).
Ustawa o VAT - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)

Podstawa prawna i cel sporządzenia informacji
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie informacji o strategii podatkowej realizowanej przez Agrii i tym samym stanowi on wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych przez art. 27c ustawy o CIT.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Agrii rozpoczynający się 1 sierpnia 2021 r. a kończący się 31 lipca 2022 r.
Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.
Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy o CIT podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników, o których mowa w ust. 1, dotyczy:
1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości;
Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:
1) informacje o stosowanych przez podatnika:
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
3) informacje o:
a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.),
5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Informacje o realizowanej strategii podatkowej


Informacje ogólne o podmiocie
Agrii Polska (spółka wchodząca w skład grupy Origin) prowadzi dystrybucję środków do produkcji roślinnej – agrochemii, nawozów, materiału siewnego oraz zajmuje się handlem zbożem.
Grupa Origin, w której podmiotem dominującym jest Origin Enterprises PLC świadczy specjalistyczne usługi agronomiczne w gospodarstwach rolnych, sprzedaje środki do produkcji roślinnej, produkuje kwalifikowany materiał siewny oraz nawozy dolistne, świadczy cyfrowe usługi rolnicze monitoringu pól uprawnych oraz dostarcza i doradza w zakresie technologii upraw i materiałów do produkcji.
Strategicznym celem Grupy Origin jest dostarczanie rozwiązań dla rolnictwa, które spełniają rosnące potrzeby wszystkich zainteresowanych stron, zwiększając rentowność producentów w zrównoważony i społecznie odpowiedzialny sposób. Główne założenia tej strategii to:
1/ Skala – uzyskiwanie efektu skali poprzez wolumen, przewagę technologiczną, wymianę informacji wewnątrz grupy.
2/ Koncentracja na docelowych obszarach geograficznych o długoterminowym potencjale wzrostu rynku, w tym wzrostu opartego o stopniową profesjonalizację rolnictwa.
3/ Tworzenie komplementarnych produktów i możliwości dystrybucyjnych.
4/ Koncentracja na rynku i na rozwoju produktu
5/ Dostosowanie do potrzeb i lokalizacja.
6/ Inwestycje w możliwości cyfrowe i agronomiczne w celu promowania zrównoważonych systemów produkcji żywności.
7/ Pozycjonowanie portfela produktowego i marketing
8/ Utrzymanie wyróżniającej się pozycji specjalisty w dziedzinie technologii upraw.
9/ Optymalizacja pozycji Grupy poprzez zrównoważony portfel biznesowy i dywersyfikację geograficzną.
10/ Dbałość o ludzi i organizację
11/ Stały rozwój ludzi i talentów.
12/ Zdecentralizowana odpowiedzialność i autonomia w realizacji programu rozwoju.
Podstawowe cele takie jak zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są istotne w każdym obszarze działalności Spółki również podczas realizacji obowiązków podatkowych.
Propagowane przez Zarząd oraz kierownictwo firmy kultura organizacyjna oraz takie wartości takie jak otwartość, szacunek i zaufanie kształtują postępowanie osób zaangażowanych w realizację i nadzór nad podatkami.


Procesy i procedury
Procesy i procedury są to informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.
Stworzony system procesów i procedur i ich kontroli w Agrii zapewnia zgodność podejmowanych działań z krajowymi przepisami i terminowość regulowania zobowiązań podatkowych. Proces księgowania oraz raportowania został zorganizowany tak, aby zapewnić zachowanie zgodności podatkowej.
System ten obejmuje planowanie podatkowe, zarządzanie ryzykiem podatkowym, kontrolę oraz inne procesy i procedury regulujące działanie funkcji podatkowej.

Orientacja na ryzyko podatkowe
Spółka zachowuje należytą staranność na każdym etapie w odniesieniu do wszystkich procesów, które mogłyby istotnie wpłynąć na przestrzeganie przepisów podatkowych. W przypadku planowania złożonych lub nietypowych transakcji lub zmian legislacyjnych Spółka w celu potwierdzenia skutków podatkowych planowanych działań, korzysta ze szkoleń zewnętrznych doradców, posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie, analizuje orzecznictwo sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Ponadto pracownicy Spółki odpowiedzialni za podatki na bieżąco monitorują przepisy podatkowe i wdrażają odpowiednie modyfikacje procesów w przypadku zmiany przepisów.
W Spółce podejmowane są aktywne działania w celu identyfikacji, zarządzania i monitorowania występujących zagrożeń podatkowych.
W tym celu Spółka korzysta z wielu procesów i procedur takich jak:
-zasady weryfikacji kontrahentów (biała lista, podatnik VAT czynny, rejestry GUS, CEIDG, KRS, VIES, Centralny Rejestr Beneficjentów),
-procedury w podatku VAT (ewidencja korekt faktur, dokumentowanie transakcji WDT, eksport, umożliwiające prawidłowe zastosowanie preferencyjnej stawki VAT),
-procedura identyfikacji schematów podatkowych (MDR),
-procedura dotycząca podatku u źródła WHT (analiza transakcji pod kątem występowania obowiązku podatkowego, umów podwójnego opodatkowania, gromadzenie certyfikatów rezydencji i oświadczeń odbiorców),
-analiza obowiązków w zakresie cen transferowych (TP) w tym obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych,
-weryfikacja faktur do zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
Dodatkowo w Spółce funkcjonują procedury dotyczące dokumentowania zdarzeń gospodarczych, obiegu dokumentów w systemie, uzgodnienia kont oraz szereg innych procedur.

Poziom akceptacji ryzyka podatkowego
W zakresie pożądanego poziomu ryzyka podatkowego, które Spółka jest gotowa zaakceptować w ramach swojej działalności, w tym gotowości do podjęcia ryzyka i uwzględnienia pozycji podatkowych, które mogą zostać niezaakceptowane bądź podważone przez administrację skarbową, założeniem jest jego eliminacja lub utrzymanie na najniższym możliwym poziomie.
Agrii nie angażuje się w działania prowadzące do sztucznych struktur podatkowych w celach uzyskania korzyści podatkowych, a podejmowana przez nią aktywność jest zgodna z formą i profilem działalności handlowej i gospodarczej.
Decyzje biznesowe Spółki są podyktowane wyłącznie rozwojem prowadzonej działalności i na każdym etapie znajdują uzasadnienie ekonomiczne.

Poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego
Zarząd Spółki sprawuje ogólny nadzór nad strategicznymi kwestiami podatkowymi dotyczącymi działalności Spółki współpracując w tym zakresie z osobami odpowiedzialnymi w Agrii za realizację obowiązków podatkowych. W szczególności Zarząd Spółki nadzoruje prawidłowość realizacji strategii podatkowej oraz procesu zarządzania w Spółce ryzykiem podatkowym.

Raportowanie, składanie deklaracji, płatności zobowiązań podatkowych
Spółka wypełnia swoje obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składa wszelkie wymagane deklaracje oraz terminowo płaci podatki a także inne należności publicznoprawne. W ramach swojej działalności, osoby odpowiedzialne w Spółce za przygotowanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych korzystają z systemów i narzędzi informatycznych, które wspomagają proces raportowania i minimalizują ryzyko dokonania omyłek i błędów rachunkowych.

Formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej i innymi organami podatkowymi
Spółka nie jest stroną umowy o współdziałanie zawieranej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji, nie korzystała z uprzedniego porozumienia cenowego oraz nie występowała z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczających.
W ramach bieżących kontaktów z organami KAS Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy w celu należytego wywiązania się ze swoich obowiązków.

Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
W roku podatkowym od 01.08.2021 do 31.07.2022 Spółka realizowała w zakresie swojej działalności gospodarczej obowiązki podatkowe w obszarze następujących podatków:
1) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
2) podatku od towarów i usług (VAT);
3) podatku od nieruchomości.
W roku podatkowym od 01.08.2021 do 31.07.2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:
1) podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT);
2) podatku u źródła (WHT).
W roku podatkowym za który jest sporządzana strategia Spółka zidentyfikowała i przekazała Szefowi Administracji Skarbowej informacje o schemacie podatkowym związanym z wypłatą dywidendy powyżej 25 mln PLN.
Podstawa prawna przekazywania informacji o schemacie podatkowym ze wskazaniem przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy:
Art. 86a. § 1pkt 1. c)
Streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, opis działalności gospodarczej do której ma zastosowanie schemat podatkowy bez ujawnienia danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego:
Wypłata dywidendy powyżej 25 mln bez pobrania podatku na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT.

Transakcje z podmiotami powiązanymi
Są to informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.
Spółka w roku podatkowym od 01.08.2021 do 31.07.2022 realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi:
-naliczanie odsetek od uzyskanej pożyczki od podmiotu z grupy Origin z Holandii
-sprzedaż wyrobów gotowych do podmiotów z grupy Origin do Ukrainy, Rumunii i Wielkiej Brytanii.
Ponadto Spółka w ramach zawartej umowy gwarancji wzajemnej, stanowiącej element umowy kredytu konsorcjalnego zawartego przez grupę Origin z konsorcjum banków finansujących, gwarantuje spłatę kredytów i pożyczek podmiotom z grupy Origin, a podmioty z grupy Origin na zasadach wzajemności gwarantują spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę. Na dzień 31 lipca 2022 r gwarancja wzajemna została udzielona i otrzymana na kwotę 400.000.000 EUR. Dokumentacja cen transferowych dotycząca tej transakcji wskazuje na ekwiwalentność transakcji i jej neutralny charakter.

Działania restrukturyzacyjne
Są to informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.
Spółka nie podejmowała ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących informacji stawkowych
Spółka w roku podatkowym od 01.08.2021 do 31.07.2022 nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Spółka w roku podatkowym od 01.08.2021 do 31.07.2022 nie występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
Spółka w roku podatkowym od 01.08.2021 do 31.07.2022 nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
Spółka w roku podatkowym od 01.08.2021 do 31.07.2022 nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

Dokonywanie rozliczeń podatkowych w rajach podatkowych
Są to informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.
W roku podatkowym od 01.08.2021 do 31.07.2022 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytorium, czy też w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.


Informacja o realizowanej strategii podatkowej Agrii Polska Sp. z o.o. za rok podatkowy od 01.08.2020 do 31.07.2021

Wprowadzenie

Użyte skróty

Agrii/Spółka/Podatnik - Agrii Polska Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Obornicka 233 60-650 Poznań, NIP: 5251551964

Grupa Origin- Międzynarodowa grupa kapitałowa w skład której wchodzi Podatnik

Ustawa o CIT - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Ustawa o VAT - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)

 

Podstawa prawna i cel sporządzenia informacji

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie informacji o strategii podatkowej realizowanej przez Agrii i tym samym stanowi on wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych przez art. 27c ustawy o CIT.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Agrii rozpoczynający się 1 sierpnia 2020 r. a kończący się 31 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy o CIT podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników, o których mowa w ust. 1, dotyczy:

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości; 

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1) informacje o stosowanych przez podatnika:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

3) informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.),

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

  – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

Informacje o realizowanej strategii podatkowej

Informacje ogólne o podmiocie

Agrii Polska (spółka wchodząca w skład grupy Origin) prowadzi dystrybucję środków do produkcji roślinnej – agrochemii, nawozów, materiału siewnego oraz zajmuje się handlem zbożem.

Grupa Origin, w której podmiotem dominującym jest Origin Enterprises PLC świadczy specjalistyczne usługi agronomiczne w gospodarstwach rolnych, sprzedaje środki do produkcji roślinnej, produkuje kwalifikowany materiał siewny oraz nawozy dolistne, świadczy cyfrowe usługi rolnicze monitoringu pól uprawnych oraz dostarcza i doradza w zakresie technologii upraw i materiałów do produkcji.

Strategicznym celem Grupy Origin jest dostarczanie rozwiązań dla rolnictwa, które spełniają rosnące potrzeby wszystkich zainteresowanych stron, zwiększając rentowność producentów w zrównoważony i społecznie odpowiedzialny sposób. Główne założenia tej strategii to:

1/ Skala – uzyskiwanie efektu skali poprzez wolumen, przewagę technologiczną, wymianę informacji wewnątrz grupy.

2/ Koncentracja na docelowych obszarach geograficznych o długoterminowym potencjale wzrostu rynku, w tym wzrostu opartego o stopniową profesjonalizację rolnictwa.

3/ Tworzenie komplementarnych produktów i możliwości dystrybucyjnych.

4/ Koncentracja na rynku i na rozwoju produktu

5/ Dostosowanie do potrzeb i lokalizacja.

6/ Inwestycje w możliwości cyfrowe i agronomiczne w celu promowania zrównoważonych systemów produkcji żywności.

7/ Pozycjonowanie portfela produktowego  i marketing

8/ Utrzymanie wyróżniającej się pozycji specjalisty w dziedzinie technologii upraw.

9/ Optymalizacja pozycji Grupy poprzez zrównoważony portfel biznesowy i dywersyfikację geograficzną.

10/ Dbałość o ludzi i organizację

11/ Stały rozwój ludzi i talentów.

12/ Zdecentralizowana odpowiedzialność i autonomia w realizacji programu rozwoju.

 

Podstawowe cele takie jak zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są istotne w każdym obszarze działalności Spółki również podczas realizacji obowiązków podatkowych.

Propagowane przez Zarząd oraz kierownictwo firmy kultura organizacyjna oraz takie wartości takie jak otwartość, szacunek i zaufanie kształtują postępowanie osób zaangażowanych w realizację i nadzór nad podatkami.

 

Procesy i procedury

Procesy i procedury są to informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

Stworzony system procesów i procedur i ich kontroli w Agrii zapewnia zgodność podejmowanych działań z krajowymi przepisami i terminowość regulowania zobowiązań podatkowych. Proces księgowania oraz raportowania został zorganizowany tak, aby zapewnić zachowanie zgodności podatkowej.

System ten obejmuje planowanie podatkowe, zarządzanie ryzykiem podatkowym, kontrolę oraz inne procesy i procedury regulujące działanie funkcji podatkowej.

 

Orientacja na ryzyko podatkowe

Spółka zachowuje należytą staranność na każdym etapie w odniesieniu do wszystkich procesów, które mogłyby istotnie wpłynąć na przestrzeganie przepisów podatkowych. W przypadku planowania złożonych lub nietypowych transakcji lub zmian legislacyjnych Spółka w celu potwierdzenia skutków podatkowych planowanych działań, korzysta ze szkoleń zewnętrznych doradców, posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie, analizuje orzecznictwo sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Ponadto pracownicy Spółki odpowiedzialni za podatki na bieżąco monitorują przepisy podatkowe i wdrażają odpowiednie modyfikacje procesów w przypadku zmiany przepisów.

W Spółce podejmowane są aktywne działania w celu identyfikacji, zarządzania i monitorowania występujących zagrożeń podatkowych.

W tym celu Spółka korzysta z wielu procesów i procedur takich jak:

-zasady weryfikacji kontrahentów (biała lista, podatnik VAT czynny, rejestry GUS, CEIDG, KRS, VIES, Centralny Rejestr Beneficjentów),

-procedury w podatku VAT (ewidencja korekt faktur, dokumentowanie transakcji WDT, eksport, umożliwiające prawidłowe zastosowanie preferencyjnej stawki VAT),

-procedura identyfikacji schematów podatkowych (MDR),

-procedura dotycząca podatku u źródła WHT (analiza transakcji pod kątem występowania obowiązku podatkowego, umów podwójnego opodatkowania, gromadzenie certyfikatów rezydencji i oświadczeń odbiorców),

-analiza obowiązków w zakresie cen transferowych (TP) w tym obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych,

-weryfikacja faktur do zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

Dodatkowo w Spółce funkcjonują procedury dotyczące dokumentowania zdarzeń gospodarczych, obiegu dokumentów w systemie, uzgodnienia kont oraz szereg innych procedur.

 

Poziom akceptacji ryzyka podatkowego

W zakresie pożądanego poziomu ryzyka podatkowego, które Spółka jest gotowa zaakceptować w ramach swojej działalności, w tym gotowości do podjęcia ryzyka i uwzględnienia pozycji podatkowych, które mogą zostać niezaakceptowane bądź podważone przez administrację skarbową, założeniem jest jego eliminacja lub utrzymanie na najniższym możliwym poziomie.

Agrii nie angażuje się w działania prowadzące do sztucznych struktur podatkowych w celach uzyskania korzyści podatkowych, a podejmowana przez nią aktywność jest zgodna z formą i profilem działalności handlowej i gospodarczej.

Decyzje biznesowe Spółki są podyktowane wyłącznie rozwojem prowadzonej działalności i na każdym etapie znajdują uzasadnienie ekonomiczne.

 

Poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego;

Zarząd Spółki sprawuje ogólny nadzór nad strategicznymi kwestiami podatkowymi dotyczącymi działalności Spółki współpracując w tym zakresie z osobami odpowiedzialnymi w Agrii za realizację obowiązków podatkowych. W szczególności Zarząd Spółki nadzoruje prawidłowość realizacji strategii podatkowej oraz procesu zarządzania w Spółce ryzykiem podatkowym.

                     

Raportowanie, składanie deklaracji, płatności zobowiązań podatkowych

Spółka wypełnia swoje obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składa wszelkie wymagane deklaracje oraz terminowo płaci podatki a także inne należności publicznoprawne. W ramach swojej działalności, osoby odpowiedzialne w Spółce za przygotowanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych korzystają z systemów i narzędzi informatycznych, które wspomagają proces raportowania i minimalizują ryzyko dokonania omyłek i błędów rachunkowych.

                     

Formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej i innymi organami podatkowymi

Spółka nie jest stroną umowy o współdziałanie zawieranej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji, nie korzystała z uprzedniego porozumienia cenowego oraz nie występowała z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczających.

W ramach bieżących kontaktów z organami KAS Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy w celu należytego wywiązania się ze swoich obowiązków.

                     

Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

W roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 Spółka realizowała w zakresie swojej działalności gospodarczej obowiązki podatkowe w obszarze następujących podatków:

1) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);

2) podatku od towarów i usług (VAT);

3) podatku od nieruchomości.

W roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT);

2) podatku u źródła (WHT).

W roku podatkowym za który jest sporządzana strategia Spółka nie zidentyfikowała i nie przekazała Szefowi Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Są to informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka w roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 nie zrealizowała transakcji, które przekraczałaby 5% sumy bilansowej aktywów ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 do 31.07.2020.

Spółka w ramach zawartej umowy gwarancji wzajemnej, stanowiącej element umowy kredytu konsorcjalnego zawartego przez grupę Origin z konsorcjum banków finansujących, gwarantuje spłatę kredytów i pożyczek podmiotom z grupy Origin, a podmioty z grupy Origin na zasadach wzajemności gwarantują spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę. Na dzień 31 lipca 2020 r gwarancja wzajemna została udzielona i otrzymana na kwotę 430.000.000 EUR. Dokumentacja cen transferowych dotycząca tej transakcji wskazuje na ekwiwalentność transakcji i jej neutralny charakter.

 

Działania restrukturyzacyjne

Są to informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

Spółka nie podejmowała ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

 

Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących informacji stawkowych

Spółka w roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Spółka w roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 nie występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

Spółka w roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka w roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

                     

Dokonywanie rozliczeń podatkowych w rajach podatkowych

Są to informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym od 01.08.2020 do 31.07.2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytorium, czy też w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej